EMTA Trans s.r.o.

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Prepravný poriadok je vydaný na základe §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z.

 1. Základné ustanovenia
  1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.
  2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je firma EMTA Trans s.r.o. Studená strana 821/20, 94603 Kolárovo, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave.
  3. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
  4. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je preprava vecí, nákladov, a iných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
 2. Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb.
  1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu
   1. vnútroštátna cestná nákladná doprava.
   2. medzinárodná cestná nákladná doprava.
  2. Charakter a druhy vykonávanej cestnej dopravy
   1. vozové prepravy
   2. kusové prepravy
   3. paletové prepravy
   4. iná preprava vykonávaná na základe podrobných objednávok prepravcu
 3. Veci vylúčené z prepravy
  1. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi.
  2. Nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR.
  3. Predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sú nevhodné pri preprave vozidlom dopravcu.
  4. Dopravca neprepravuje živé zvieratá.
  5. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa dvojnásobku dohodnutého prepravného.
  6. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.
 4. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu.
  1. Vymedzenie miesta výkonu alebo vymedzenie trás, prípadne času, kedy sa má výkon vykonávať určí objednávateľ telefonicky alebo e-mailom (objednávka) aspoň jeden deň pred požadovaným výkonom. Objednávka vykonaná objednávateľom telefonicky alebo e-mailom musí byť potvrdená v písomnej forme t.j. zaslaná prevádzkovateľovi minimálne 1 pracovný deň pred začiatkom výkonu. Kontaktnou osobou pre objednávanie prepravy na strane prepravcu sú kontaktne údaje nahlásené k prepravcovi pri vystavení objednávky o preprave. Zmluvou o preprave dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví tovar, alebo zásielku z určitého miesta /miesto nakládky /do určitého miesta / miesto vykládky / a odosielateľ zaväzuje zaplatiť ma odplatné.
  2. K uzavretiu zmluvy s podnikateľským subjektom vychádzajú z § 610 až 629 zmluva o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a s fyzickou osobou ne podnikateľ z § 765 až 773 č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. O preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu k dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu má dopravca nárok na náhradu dovtedy vynaložených nákladov spojených so zabezpečením prepravy. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a späť vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy alebo na základe dohodnutých podmienok.
 5. Cena – odplata
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravca bude prevádzku dopravy fakturovať na základe dohodnutej ceny a písomne potvrdených záznamov výkonov dopravného prostriedku.
  2. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúru dopravca odošle na adresu sídla spoločnosti objednávateľa do 15 dní od jej vystavenia. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry si bude dopravca uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  3. Dopravca vyhotoví faktúry podľa § 71 až 74 č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť vystavenú faktúru späť dopravcovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu.
  4. Podkladom pre fakturáciu sú kópie objednávky, prepravné listina – CMR.
 6. Práva a povinnosti odosielateľa, prijímateľa
  1. Odosielateľ sa zaväzuje udržiavať príjazdové cesty k miestu výkonu, nakládky, vykládky v takom stave, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka dopravných prostriedkov.
  2. Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne a úplne údaje:
   • Obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a všetky kontaktné údaje
   • informácie o zásielke a tovaru: množstvo, váha nákladu, povaha nákladu, čas a miesto výkonu, miesto nakládky a vykládky formou objednávky.
  3. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.
  4. Odosielateľ musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu dopravného prostriedku. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.
  5. Odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi všetky škody spôsobené zamestnancami odosielateľa.
  6. Prestoje dopravných prostriedkov spôsobené objednávateľom, budú uhradené dopravcovi v plnej výške podľa platných cien.
  7. Dopravca, ale aj prepravcovia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné výkony v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.
 7. Zodpovednosť dopravcu za škodu a za nedodržanie podmienok prepravy
  1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
  2. Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
   • a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
   • b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky,
   • c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; napr. prípady vyššej moci, ako poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, páde lavíny a pod.
  3. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi, maximálne podľa dohovoru CMR.
  4. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi.
  5. Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.
  6. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.
  7. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.
 8. Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
  1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.
  2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.
  3. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:
   • názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
   • obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
   • počet kusov,
   • celkovú hmotnosť zásielky,
   • miesto nakládky a miesto vykládky,
   • dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,
   • miesto pre výhrady dopravcu.
  4. Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je:
   • prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
   • dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.
  5. Prepravnou listinou v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je nákladný list CMR.
  6. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
  7. Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.
 9. Reklamačné konanie
  1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.
  2. Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.
  3. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.
 10. Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť
  1. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.emta.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.
  2. Tento prepravný poriadok je platný dňom jeho zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
  3. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
  4. Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.
 11. Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy
  1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
  2. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

V Kolárove dňa 15.03.2021

Meno a priezvisko štatutrneho zástupcu: Tomáš Tánczos - konateľ

......................................................
podpis